تلنگر(خانم مختاری)

روایت زندگی خانمی که حاصل تحصیلات عالیه و تجربیات سفر به کشور های مختلف را به زادگاهش آورد.