شهری بدون تاکسی

گزارش از شهر هرات که همدلی و مهربانی مردم آن باعث شده تا راه گشای هم باشند.