دستاوردی دیگر در زمینه پزشکی

جوان یزدی توانست محلول استخراج دی ان ای را اختراع کند