جایگاه برتر صنعت حمل و نقل استان یزد در کشور

استان یزد با توجه به قرار گرفتن در محورهای ترانزیتی جایگاه برتر صنعت حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده است.