دیرین دیرین - سقف های گنبدی

دیرین دیرین - این قسمت: سقف های گنبدی هیچ میدونید چرا در دوران دیرین دیرین سقف خونه ها رو گنبدی می ساختن؟با وجودیکه دلیلش را خود ما کشف کردیم، اما هنوز خودمونم نمیدونیم!