بازهم تکرار نامهربانی با طبیعت

قطع درختان بوستان بنفشه در یزد این بار با حضور دوستداران طبیعت ختم به خیر شد.