دستاوردی دیگر توسط محققان یزدی

محققان یزدی داروی گیاهی برای درمان ریزش مو ساختند.