تلنگر (یک هیئت عزاداری متفاوت)

تلنگر( گزارشی از یک هیئت عزاداری که با بقیه هیئت ها متفاوت است)