تلنگر(پزشک نمونه بسیجی)

مژگان کریمی پژوهشگر نمونه کشور در استان یزد که علاوه بر علم بدن به مسائل دیگر هم توجه داشته است