تلنگر(جوانمردی که دل به آتش زد)

جوانی که با شجاعت و شهامت خود سه نفر را از آتش نجات داد.