دیرین دیرین - پدرچون

دیرین دیرین - این قسمت: پدر چون آقا انیمیشن امروز خیلی عمیقه. انقدر آموزنده اس که من به نوبه خودم قول می دم اگه خوب به اشتراک گذاشته بشه و مردم و مسئولین خوب ببینن، نهایتا تا فردا ظهر همه متحول می شن و مملکت به سوی فرداهای روشن گام بر می داره... نه؟ نهای