موسیقی سنتی - چهره به چهره اجرای باغ فردوس - شجریان ، لطفی و گروه شیدا

چهره به چهره - اجرای باغ فردوس نیم ساعت پایانی محمدرضا شجریان ، محمدرضا لطفی و گروه شیدا