موسیقی سنتی - بزرگداشت حافظ - شجریان به همراه سه تارنوازی پیرنیاکان

اجرای استاد محمد رضا شجریان به همراه گروه ستار نوازان پیر نیاکان در مراسم بزرگداشت حافظ