موسیقی سنتی - افتخار أفاق ، شجریان ، پیرنیاکان ، عندلیبی و همایون شجریان

افتخار افاق - اجرای محمدرضا شجریان ، داریوش پیرنیاکان ، جمشید عندلیبی و همایون شجریان