دیرین دیرین - تک سرنشین

دیرین دیرین - این قسمت: تک سرنشین آقا جان،هی من نگم دیگه...خودتون لایک و اشتراک و اینارو انجام بدین،روز مرد رو هم به من پیرمرد تبریک بگین!