موسیقی سنتی - کنسرت ۷۷ شهرام ناظری و کامکارها ۲

کنسرت 77 استاد شهرام ناظری و کامکار ها قسمت دوم