دیرین دیرین - سلام

دیرین دیرین - این قسمت: سلامانسان های اولیه و دومیه خیلی به هم سلام می کردند.آخه اون موقع هنوز کلمه ی دیگه ای اختراع نشده بود!