موسیقی سنتی - کنسرت شور انگیز - حسین علیزاده و شهرام ناظری ۱

اجرای مشترک حسین علیزاده و شهرام ناظری در کنسرت شور انگیز قسمت دوم