موسیقی سنتی - ناظری، افتخاری و موسوی - خاکسپاری استاد پایور

شهرام ناظری , علیرضا افتخاری و محمد موسوی در مراسم خاک سپاری استاد فرامرز پایور