موسیقی سنتی - کیهان کلهر، شجاعت حسین خان و سندیپدس - کنسرت کدوگان هال

استاد کیهان کلهر، شجاعت حسین خان و سندیپ داس در کنسرت کدوگان هال