موسیقی سنتی - کیهان کلهر و اردال ارزنجان - کنسرت استانبول ۲

اجرای مشترک استاد کلهر و اردال ارزنجان در کنسرت استانبول قسمت دوم