موسیقی سنتی - کیهان کلهر و اردال ارزنجان - کنسرت استانبول ۱

اجرای مشترک استاد کلهر و اردال ارزنجان در کنسرت استانبول قسمت اول