موسیقی سنتی - کنسرت می نوش (۲) - علیزاده، قربانی، هم آوایان و ضربانگ

اجرای مشترک استاد علیزاده ، قربانی و گروه هم آوایان روز ۱۷ آبان ۱۳۹۴ در لوگان هال لندن قسمت دوم