موسیقی سنتی - کنسرت می نوش (۱) - علیزاده، قربانی و گروه هم آوایان

اجرای مشترک استاد علیزاده ، قربانی و گروه هم آوایان روز ۱۷ آبان ۱۳۹۴ در لوگان هال لندن قسمت اول