دیرین دیرین - چرخ

دیرین دیرین - این قسمت: چرخآیا می دانید چرخ چگونه اختراع شد؟برای این که بدانید این قسمت را ببینید.بعد لایک کنید تا حسابی متوجه شوید.سپس به اشتراک بگزارید تا دیگران هم بدانند.