دیرین دیرین - خواستگاری

دیرین دیرین - این قسمت: خواستگاریدر زمان بی سروسامانیان ازدواج خیلی سخت بود.اما گرفتن یک شماره باعث می شد آسان بشود.به همین دلیل شما هم این قسمت را به اشتراک بگذارید.