دیرین دیرین - قرص

دیرین دیرین - این قسمت : قرصآیا میدانید انسان های اولیه هم دارو را بی رویه مصرف میکردند؟ما هم نمیدانستیم، این آیتم را که دیدیم فهمیدیم!