دیرین دیرین - ناداناسور

دیرین دیرین - این قسمت : ناداناسوردانشمندان فکر میکنند دایناسور ها در اثر سقوط شهاب سنگ منقرض شده اند. اما این کارتون نشان میدهد که آنها احتمالا جور های دیگری منقزض شده اند!!