دیرین دیرین - اتوبوس

دیرین دیرین - این قسمت : اتوبوس سوال: حمل و نقل در آینده چگونه خواهد بود؟جواب: بسیار باحال و بدون نیاز به سوخت.