دیرین دیرین - گرانی

دیرین دیرین - این قسمت : گرانیبه سلامتی موج جدید گرونی هم از راه رسید.کرایه تاکسی ، میوه، نون هم که رفته بود به پیشواز!!!اگه همینطور پیش بره، ببینیم در آیندیان اوضاع چطوری میشه