دیرین دیرین - پول باد آورده

دیرین دیرین - این قسمت : پول باد آورده در زمان انسانهای اولیه باد آورده را باد میبرداما در زمان انسان دومیه .... در این زمینه تردیدهایی وجود دارد