کلیپ آزمون شنوایی - گوش-های شما چند ساله-اند؟

هر روز بدون اینکه بدانیم با هزاران آلودگی صوتی درگیر هستیم. صدای بلند تلویزیون، بوق اتومبیل، تریلی گذرنده، دزدگیر همسایه، عزاداری در تکیه محل و از همه بدتر هدفون هایی که مرتب با صدای بلند در گوش ما موسیقی پخش می کنند.