کلیپ بلندقدترین و کوتاه ترین کاندیداها

بلندقدترین و کوتاه ترین کاندیداهایی که امروز ثبت نام کردند