کلیپ لحظه تاریخی فرود موشک فالکون ۹

لحظه تاریخی فرود موشک فالکون ۹ دقیقا در محل تعیین شده برایش