دیرین دیرین - چکه

دیرین دیرین - قبل از رفتن به سفرهای نوروزی حتما شیرهای آب خراب را تعمیر کنید، حتی اگر این کار خنده دار نباشد. همه چی که نباید بخندونه که؟