کلیپ تظاهرات چوپانها در رومانی

بیش از ۲۵۰۰ چوپان در رومانی در مقابل پارلمان تجمع کردند. تجمع کنندگان به قانونی معترض هستند که شمار سگهای گله ای که برای محافظت از گوسفندان استفاده می شود محدود می کند. طرفداران حقوق حیوانات حامی این قانون هستند.