درباره ی رآکتور همجوشی هسته ای که آلمانی ها ساختند

درباره ی رآکتور همجوشی هسته ای که آلمانی ها ساختند