دیرین دیرین - نگران

دیرین دیرین - این قسمت : نگران بی سر و سامانیان در نوروز خیلی نگران می شدند، اما دلیل نگرانی را اشتباه انتخاب می کردند!بیائید ما هم دست در دست هم نگران بشویم و دلیلش را درست انتخاب کنیم!