کلیپ تایم لپس طولانی تر شدن کشتی کروز

تایم لپس فرآیند اضافه شدن قسمت جدید و طولانی تر شدن یک کشتی کروز را مشاهده می کنید.