کلیپ سكانس ماندگار فیلم خانه ای روی آب

فیلمی که توسط بهمن فرمان آرا در سال ۱۳۸۰ ساخته شده است. خانه ای روی آب، با گذر از نوع جریان روایت کلاسیک به تصویر کشیدن برش هایی از زندگی کاراکتر اصلی (رضا کیانیان در نقش دکتر سپید بخت) می پردازد.