کلیپ تلاش برای گل نخوردن یا بد شانسی در گل نزدن؟

کلیپ-کلیپ جالب-تلاش برای گل نخوردن یا بد شانسی در گل نزدن؟