کلیپ ‫شهروند قانون مدار

‫هنگامی که یک شهروند با پافشاری به حق قانونی خود، قانون شکن را وادار به عقب نشینی می کند.‬