وقتی علی ضیا کلاه گیس مظلومی را مورد عزاداری قرار داد

وقتی علی ضیا کلاه گیس مظلومی را مورد عزاداری قرار داد