لمس زنان نامحرم به بهانه وحشت

در میان شهر جایی است که قاعده ای برای شاد بودن ندارد و از قاعده ها خبری نیست!