کلیپ یک مراسم عجیب در امارات!

اجرای یک مراسم بومی محلی درامارات توام با بیان کلمات نامفهوم و فریاد توسط شرکت کنندگان، درشبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.