کلیپ پرسرعت ترین قطارهای جهان را بشناسید

از سرعت ۴۳۰ کیلومتری تا بدنه قابل بازیافت قطار