کلیپ امروز در مجلس کار به قسم جلاله کشید

امروز صالحی در مجلس گفت : یکی از آقایان در همین جلسه با قسم جلاله می گوید سیمان روی تو می ریزیم و میکشیم ودر قلب راکتور اراک دفنت می کنیم.این در حالیست که خود صالحی در بخش هایی از صحبت هایش به قسم جلاله روی آورد.