کلیپ کودک ۲ ساله در لبه پنجره طبقه هشتم یک آپارتمان در روسیه

هر آن امکان دارد که کودک تعادل خود را از دست داده و سقوط کند ولی هیچ خبری از والدین کودک نیست.