کلیپ خاطره اکبر عبدی از خواستگاری یک سعودی از دختر ۱۱ ساله

خاطره اکبر عبدی از خواستگاری یک سعودی از دختر ۱۱ ساله اش در مراسم حج در عربستان