عیادت رهبر انقلاب از آیت الله خزعلی

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله خزعلی